Theme Đen Tô Đậm

đánh giá: +6+x

black-highlighter-logo.svg
Mẫu này hiện đang được KÍCH HOẠT


Sử dụng

Trong bất kì trang wiki nào:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]

Các Theme Đen Tô Đậm


Tùy Chọn Bổ Sung

Thanh Bên Tối

[[include :scp-vn:component:bhl-dark-sidebar]]

Thanh Thu Gọn

[[include :scp-vn:component:collapsible-sidebar]]

Nút Thanh Bên

[[include :scp-vn:component:toggle-sidebar-bhl]]

Tiêu Đề Giữa

[[include :scp-vn:component:centered-header-bhl]]

Cái này là

Một mẫu áp dụng cho chủ đề Đen Tô Đậm vào bài viết của bạn.

Mẫu này sẽ áp dụng một phiên bản ổn định của chủ đề Đen Tô Đậm, nhưng nó có thể bị hỏng khi được cập nhật.

Báo cáo vấn đề

Nếu bạn đã có tài khoản Github, tạo một vấn đề ở đây để miêu tả chi tiết vấn đề của bạn (dù đó là vấn đề kĩ thuật, hay thẩm mĩ, hoặc bất cứ điều gì).

Nếu bạn không có tài khoản Github, hay bạn thích thảo luận vấn đề của bạn với ai đó trực tiếp, tham gia kênh #black-highlighter trên SynIRC, hoặc PM đến WoedenazWoedenaz hay CroquemboucheCroquembouche.


Màu Sắc Chủ Đề

Payne's Grey--gray-monochrome(66, 66, 72)
Rosewood--bright-accent(133, 0, 5)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Alto--very-light-gray-monochrome(215, 215, 215)
White Smoke--pale-gray-monochrome(244, 244, 244)
Bastille--dark-gray-monochrome(48, 48, 52)
Buccaneer--medium-accent(100, 46, 44)
Maroon--dark-accent(100, 3, 15)
Mango Tango--newpage-color(221, 102, 17)
{$subcolor7-name}{$subcolor7-variable}{$subcolor7-info}
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}

Ví dụ

logo.svg

Logo Tổ Chức SCP

HR có thể được tạo với 5 dấu gạch ngang "-----" và kéo dài qua toàn trang nếu như nó không chứa gì (ví dụ như hộp). Những dòng phân cách các phần của tài liệu này là horizontal rule.


Có thể tạo tiêu đề bằng cách sử dụng từ một đến sau dấu "+" ở đầu dòng

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.

Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ

Font chữ nội dung là Freight Sans.
Font chữ tiêu đề là Poppins.
Font chữ đơn cách là Space Mono.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License