Theme Black Highlightyear
đánh giá: +1+x
black-highlighter-logo.svg

ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/theme:black-highlightyear


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:black-highlightyear]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License