Theme CSS Mặt Nạ Vỡ

Đánh Giá:

đánh giá: +1+x

Đánh Giá với Ô Thông Tin:

đánh giá: +1+x

Đây là Theme cho trang Canon Mặt Nạ Vỡ. Để sử dụng theme này, đặt cú pháp sau đây trước bài viết của bạn:

[[include component:broken-masquerade-theme]]

Tiêu đề 1

tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề
nội dung ô nội dung ô nội dung ô nội dung ô

Tựa đề đầu tiên.

/* Broken Masquerade CSS Theme by Cyantreuse on base code by InitHello with edits by CyrusFiredawn | Revisions by stormbreath | CC-by-SA-3.0 */
 
/* HEADER */
div#container-wrap {
  background-image: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Abroken-masquerade/background.png);
}
 
#header {
  background: url(http://scpvnsandbox.wdfiles.com/local--files/potato-art/MNVLogo) no-repeat left 20px;
  background-size: 186px 104px;
}
 
#header span {
   margin-left: 73px;
}
 
#header h2 span {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
  margin-left: 73px;
}
 
#header h2 span::before {
  content: "Tiếp Tục An Toàn trong Công Khai";
  color: red;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.8);
}
 
/* User-Log In */
#my-account,
#account-topbutton {
  color: white;
}
 
/* Search-Bar */
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus {
  background-color: #333 ;
}
 
#search-top-box-input {
  background-color: #2a2a2a;
  color: white;
}
 
#search-top-box-form input[type="submit"],
#search-top-box-form input[type="submit"]:hover {
  background: #2a2a2a;
  color: white;
}
 
/* TITLES */
h1,
#page-title {
  color: black;
}
 
/* TOP-BAR */
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background: #f4f4f4;
}
 
#top-bar ul li ul a,
#top-bar a:hover {
  background-color: silver;
}
 
/* BODY */
body {
  background-color: #fff;
  color: #282828;
}
 
/* SIDE-BAR */
 
#side-bar .side-block {
  border: 2px solid gray;
  box-shadow: none;
  background-color: white !important;
}
 
#side-bar .heading {
  border-bottom: 2px solid gray;
  color: gray;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link {
  border-bottom: 2px solid gray;
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link,
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link:hover {
  color: gray;
}
 
iframe.scpnet-interwiki-frame {
  filter: grayscale(100%);
  -webkit-filter: grayscale(100%);
}
 
/* LINKS (Throughout) */
a,
a:visited,
a.newpage,
#side-bar a:visited,
#top-bar a,
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a,
#login-status ul a,
#login-status ul a:hover {
  color: #d60000;
}
 
/* RATING AND INFO MODULES */
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: black !important;
  border: solid 1px #d60000;
}
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: #4a4a4a;
  border-top: solid 1px #d60000;
  border-bottom: solid 1px #d60000;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background: transparent;
  color: white;
}
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: black;
  color: white;
}
.page-rate-widget-box .cancel {
  background: transparent;
  background-color: black;
  border: solid 1px #d60000;
}
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: white;
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: #4a4a4a;
  color: white;
}
 
/* INFO MODULE COMPATIBILITY */
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: black ;
  border: 1px solid #d60000;
  border-radius: 5px ;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: #d60000;
}
.rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
.rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
/* PAGE ELEMENTS (QUOTES, TABS, TABLES) */
blockquote,
div.blockquote {
   margin: 1em 0;
   border: 1px solid #d60000;
   border-radius: 10px;
}
 
.gray1 blockquote,
div.blockquote.gray1 {
  background-color:#f4f4f4;
}
 
.gray2 blockquote,
div.blockquote.gray2 {
  background-color: #e8e8e8;
}
 
/* Tabs */
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover {
  background-color: #444;
  background-image: none;
}
 
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
  background-color: #848484;
  background-image: none;
  color: #efefef;
}
 
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a:focus {
  background-image: none;
}
 
table.wiki-content-table th {
  color: #000;
}
 
@media (max-width: 767px) {
  #header {
     background-size: 140px 78px;
     background-position-y: 50px;
  }
 
   #side-bar {
     background-color: #2a2a2a;
   }
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License