Theme Tổ Chức SCP Trung Quốc In-Universe
đánh giá: +1+x

Bảng Màu Theme

Tundora--gray-monochrome(72,66,66)
Vermilion--bright-accent(203,90,204)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Gallery--pale-gray-monochrome(234,224,224)
Nobel--light-gray-monochrome(160,150,150)
Bright Red--medium-accent(171,0,5)
Rosewood--dark-accent(80,0,2)
{$subcolor5-name}{$subcolor5-variable}{$subcolor5-info}
{$subcolor6-name}{$subcolor6-variable}{$subcolor6-info}
{$subcolor7-name}{$subcolor7-variable}{$subcolor7-info}
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}
scpchlogo.png

Logo chi nhánh Trung Quốc

Hướng dẫn

black-highlighter-logo.svg

Lưu ý: Đây là theme dựa trên Black Highlighter. Bạn sẽ cần import cả theme Black Highlighter để sử dụng theme này. Để tìm hiểu thêm bấm vào đây.

Để sử dụng theme này, thêm đoạn sau vào bài viết:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:ch-scp-theme]]

Nếu đang dùng Tiêu Đề Giữa hãy sử dụng theo cách này:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:ch-scp-theme]]
[[include :scp-vn:component:centered-header-bhl |ch-scp=--]]]

Ví dụ

Một dòng kẻ ngang có thể được tạo với 5 dấu gạch ngang "-----" và giãn ra cả trang nếu nó không được đặt trong bất kì thứ gì (ví dụ một blockquote). Các đường chia phần của tài liệu là các dòng kẻ ngang.


Đề mục có thể được tạo bằng cách đặt giữa một và sáu dấu cộng "+" ở đầu dòng

Đây là tab.

Đây là blockquote, tạo bằng cách đưa "> " vào đầu mỗi dòng.
Thêm chữ


Đó là một dòng kẻ ngang

Blockquote trong blockquote

Đây là cái bảng
Bạn cần biết cách làm bảng
rồi chứ


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License