Theme Creepypasta
rating: +1+x

Cách dùng

Để sử dụng theme này trong trang của bạn, đặt code sau đây tại bất kì chỗ nào trong bài viết:

[[include :scp-vn:creepypasta-theme]]

Phương pháp CSS @import tiêu chuẩn không hoạt động. Đây là có chủ ý (cảm ơn stormbreathstormbreath vì đã cung cấp CSS code!). Nhập theme bằng cách dùng [[include]] sẽ thêm vào trang của bạn một danh sách Backlink. Điều này sẽ hữu dụng trong việc tìm ra trang nào bị ảnh hưởng khi sử dụng theme này, và cho phép bất kì lỗi nào gây ra bởi theme sẽ được phát hiện và sửa lại nhanh hơn.

Bạn có thể xem Backlink của bất kì trang nào bằng cách click vào "+ Lựa chọn" ở cuối trang, rồi click vào "Backlinks".


Ví dụ

rook.png

Logo Parawatch.

Horizontal rule có thể được tạo bởi 5 dấu gạch nối "-----" và mở rộng toàn bộ trang nếu nó không chứa gì (vd blockquote). Các đường phân tách tài liệu là horizontal rule.

Tiêu đề có thể được tạo bằng cách đặt sau từ một đến sáu dấu "+" ở đầu dòng

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.
Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Mono&display=swap');
 
/*
  Powered on 2019/05/09 06:09:42
  [2019 Wikidot Theme]
  Created by The Great Hippo
  CC BY-SA 3.0
*/
 
/* FONTS AND COLORS */
 
:root {
  --bg-light: #262626;
  --bg: #1a1a1a;
  --bg-dark: #000000;
 
  --fg-light: #ffffff;
  --fg: #f2f2f2;
  --fg-dark: #e6e6e6;
 
  --fg-accent-light: #ffffcc;
  --fg-accent: #ffff99;
  --fg-accent-dark: #ffff80;
 
  --fg-accent-2: #ffffff;
 
}
 
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--fg);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
a, a:visited {
  color: var(--fg-accent-dark);
}
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, #page-title {
  color: var(--fg-light);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
ins, del {
  color: black;
}
 
/* HEADER */
 
div#container-wrap {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/gradient.png) top left repeat-x;
}
 
div#header {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/parawatch.png) 10px 40px no-repeat;
}
 
div#header h1 a span {
  /* hiding header text */
  font-size: 0px;
  color: transparent;
}
 
div#header h1 a:before {
  content: " ";
  color: rgb(24, 24, 24);
}
 
div#header h2 span {
  font-size:0px;
  padding: 4px;
}
 
div#header h2:after {
  content: " ";
  font-weight: bold;
  color: rgb(255, 224, 135);
  padding: 19px 0;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, .8);
  white-space: pre;
}
 
/* SIDE-BAR */
 
div#side-bar a,
div#side-bar a:visited {
  color: var(--fg-dark);
}
 
div#side-bar div.side-block {
  background: rgb(24, 24, 24) !important;
  border: 1px solid #ffe087;
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
div#side-bar div.side-block div.heading,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link div.collapsible-block-link {
  color: rgb(255, 224, 135);
  border-color: rgb(255, 224, 135);
}
 
/* Recolors the image bullet points in the side-bar */
.side-block .menu-item > .image {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the Translation Module */
div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the panel that opens on mobile with the side-bar */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar{
    background-color: var(--bg);
  }
}
 
/* Recolors the drop down from the arrow next to username in the header */
#login-status ul a {
  color: var(--fg);
  background: var(--bg);
  border-color: var(--fg);
}
 
#login-status ul a:hover {
  color: var(--fg-dark);
}
 
/* Makes the code readable */
.hl-identifier, .hl-code, .hl-brackets {
  color: var(--fg);
}
 
/* Top-Bar */
#top-bar a {
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top-color: var(-fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background-color: var(--bg-light);
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: var(--bg-dark); /* top bar hover background color */
  color: var(--fg-dark);
}
 
div.yui-navset div.yui-content {
  background: rgb(24, 24, 24);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a,
div.yui-navset div.yui-navset-top ul.yui-nav a {
  background: rgb(24, 24, 24);
  color: rgb(255, 237, 185);
  border: solid 1px #ffffff;
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a:hover,
div.yui-navset ul.yui-nav a:focus {
  background: rgb(40, 40, 40);
  color: rgb(255, 237, 185);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:focus,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:hover {
  background: rgb(50, 50, 50);
  color: var(--fg);
  border: solid 2px #ffff99;
}
 
/* rating module */
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--bg-dark) !important;
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
  border: 0;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown,
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 0;
  border-left: 1px solid var(--fg-accent-light);
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  border: 0;
 
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover,
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
/* footnote hovers */
 
.hovertip {
  width: 20em;
  padding: 0.5em;
 
  border: 1px solid var(--fg-accent-light) !important;
  border-radius: 0.5em;
 
  background-color: #000000ee !important;
  box-shadow: 0 0 6px 1px #000000aa;
  z-index: 100;
}
 
.hovertip .f-heading {
  color: var(--fg-accent-light);
}
 
/* inputs */
 
input.text, input.button,
#search-top-box-input,
#search-top-box-form input[type=submit],
div.buttons input, input.button, button, file, a.button {
  background: transparent;
  color: var(--fg);
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  border-radius: 0;
  font-size: 1em;
  outline: 0;
}
 
div.buttons input:hover, div.buttons input:focus,
input.button:hover, input.button:focus,
button:hover, button:focus,
file:hover, file:focus,
a.button:hover, a.button:focus {
  border-color: var(--fg-accent-2);
  background: transparent;
  color: var(--fg);
}
 
input.text:hover, input.button:hover,
input.text:focus, input.button:focus,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  color: var(--fg);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  outline: 0;
}
 
/* EDITING WINDOWS */
.owindow {
  color: #000;
}
 
.owindow h1, .owindow h2, .owindow h3, .owindow h4, .owindow h5, .owindow h6 {
  color: #000;
}
 
.owindow a {
  color: #272727;
}
 
table.page-files .highlight {
  background-color: #272727;
}
 
input.text {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:focus {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:hover {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
div#lock-info {
  background-color: var(--bg-light);
}
 
/* BLOCKQUOTES */
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
}
 
/* Parawatch Forum Pseudo-Blockquotes */
div.parapost {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
  padding: 0 1em;
  margin: 1em 3em;
}
 
div.parapost.reply1 {margin: 1em 3em 1em 4em;}
div.parapost.reply2 {margin: 1em 3em 1em 5em;}
div.parapost.reply3 {margin: 1em 3em 1em 6em;}
div.parapost.reply4 {margin: 1em 3em 1em 7em;}
div.parapost.reply5 {margin: 1em 3em 1em 8em;}
 
@media (max-width: 479px) {
  div.parapost {margin: 1em 0;}
  div.parapost.reply1 {margin: 1em 0 1em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 1em 0 1em 2em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 1em 0 1em 3em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 1em 0 1em 4em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 1em 0 1em 5em;}
}
 
@media (min-width: 480px) and (max-width: 580px) {
  div.parapost {margin: 0.5em;}
  div.parapost.reply1 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2.5em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 3em;}
}
 
/* IMAGES */
 
#page-content .scp-image-block {
  border-color: var(--fg-accent);
  box-shadow: none;
}
#page-content .scp-image-block .scp-image-caption {
  border-color: var(--fg-accent);
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
table.wiki-content-table th {
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
hr {
  background-color: var(--fg);
}
 
.code {
  border: 1px dashed var(--fg);
  background-color: transparent;
 
  font-family: "Courier", "Courier New", "Roboto Mono", monospace;
  font-size: 1em;
}
 
/* INFO MODULE */
 
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--bg-dark);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: var(--fg-accent-light);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
#page-content .modalbox {
  background: linear-gradient(var(--bg) 51px,var(--bg-light) 51px,var(--bg-light)) !important;
  color: var(--fg);
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%) brightness(150%);
}
 
#footer {
  background: var(--bg-light);
}
 
/* MOBILE CODE */
@media (max-width: 767px) {
  div#header {
    background-size: 22em;
    background-position: 1em;
  }
 
  .open-menu a {
    border: 0.2em solid var(--bg-light) !important;
    background-color: #787878 !important;
    color: var(--bg-light) !important;
 }
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License