Theme Cá

Số vote:

đánh giá: +4+x

Biến thể theme này được dùng cho sự cố Cá tháng Tư năm 2022 mang tên "Đội Câu Cá SCP" của Wiki SCP-EN.

Để sử dụng theme này, hãy thêm dòng sau vào bất cứ trang nào:

[[include theme:fish]]

Tiêu đề 1

Link


@import url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/theme%3Afish/1');
 
:root{
   --header-title: "Tổ Chức SCP";
   --header-subtitle: "Khi Loài Cá Trỗi Dậy";
}
 
#header h2 span::before {
     content: 'Khi Loài Cá Trỗi Dậy';
     color: #f0f0c0;
     text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.8);
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License