Theme Cá

Số vote:

đánh giá: +4+x

Biến thể theme này được dùng cho sự cố Cá tháng Tư năm 2022 mang tên "Đội Câu Cá SCP" của Wiki SCP-EN.

Để sử dụng theme này, hãy thêm dòng sau vào bất cứ trang nào:

[[include theme:fish]]

Tiêu đề 1

Link


@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Short+Stack');
 
/*
  Fish Theme
  [2022 Wikidot Theme]
  Created for the SCP Foundation by EstrellaYoshte
*/
 
:root{
  --header-title: "Tổ Chức SCP";
  --header-subtitle: "Khi Loài Cá Trỗi Dậy";
}
 
/* COMMON */
h1, #page-title {
  font-family: 'Comic Sans MS', 'Comic Sans', 'Short Stack', cursive;
  color: #009;
}
 
a,
#side-bar a:visited,
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a,
#login-status ul a {
  color: #0051D3;
}
a.newpage {
  color: #5183DB;
}
 
a:visited {
  color: #13357F;
}
 
/* GLOBAL WIDTH */
div#container-wrap {
  background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Afish/fishbg2.png);
}
 
/* HEADER */
#header {
  background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Afish/fishlogo.png);
}
 
#search-top-box-input {
  border: solid 1px #00297E;
  background-color: #006;
}
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus {
  background-color: #006;
}
#search-top-box-form input[type=submit] {
  border: solid 1px #00297E;
  background: linear-gradient(to bottom, #669,#006,#003);
}
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  background: linear-gradient(to bottom, #669,#006,#003);
}
 
#header h1 a,
#header h2 span {
  font-family: 'Comic Sans MS', 'Comic Sans', 'Short Stack', cursive;
}
 
#header h2 span {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
}
 
#header h2 span::before {
   content: 'Khi Loài Cá Trỗi Dậy';
   color: #f0f0c0;
   text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.8);
}
 
/* SIDE MENU */
#side-bar .side-block,
#interwiki .side-block {
  border: 1px solid #003279;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,92,221,.5);
}
 
#side-bar .heading,
#interwiki .heading {
  color: #00297E;
  border-bottom: solid 1px #00297E;
}
 
#interwiki .menu-item img {
  filter: hue-rotate(-120deg);  
}
 
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link {
  border-bottom: solid 1px #00297E;
}
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link {
  color: #00297E;
}
#side-bar .collapsible-block-unfolded-link .collapsible-block-link:hover {
  color: #00297E;
}
 
/* Changes background for un-folded sidebar */
@media (max-width: 767px) {
   #side-bar {
     background-color: #263C75;
   }
}
 
#side-bar .side-block.media ,
#side-bar .side-block.resources {
   background-color: #DBEEF9;
}
 
/* FOOTER */
#footer {
  background: #222844;
}
 
/* SOME NICE BOXES */
.content-panel {
  border: solid 1px #5173a3;
  background-color: #00297e;
}
 
/* Page Rating Module Customizations */
div.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: #000066;
  border: solid 1px #000066;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: #f6f6ff;
  border-top: solid 1px #000066;
  border-bottom: solid 1px #000066;
}
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  color: #000066;
}
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: #000066;
  color: #fff0ff;
}
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: #000066;
  border: solid 1px #000066;
}
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: #669;
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: #000066;
  color: #fff0ff;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button{
  background-color: #000066;
  border: solid 1px #000066;
}
 
#page-content .creditButton p a {
  border-left-color: #669;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
   filter: hue-rotate(-140deg);
}
 
#page-content .modalbox {
  border: 1px solid #003279;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,92,221,.5);
}
 
/* YUI-TABS */
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
  background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aplant/tabs.png);
}
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus, /* no focus effect for selected */
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover { /* no hover effect for selected */
  background-image: none; /* selected tab background */
  background-color: #0051D3;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background-image: none;
  background-color: #DBEEF9;
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License