Flopstyle: LITE
Flopstyle: LITE
Tác giả: StupifPotatoStupifPotato
Đăng vào 06 Nov 2021 16:11

This is a working example of the authorbox. Consult the Sideboxes subsection for further info.

⮤ This is a flavorbox

To create one, copy the following div
and paste it inside your authorbox:

[[div class="flavorbox"]]

Flopstyle: LITE

Sigma-9 Themes » Flopstyle: LITE

ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/theme:flopstyle


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:flopstyle]]

Mã Nguồn

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License