Isolated Terminal

ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/theme:isolated-terminal


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:isolated-terminal]]

Mã Nguồn


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License