Theme Tiếng Cười và Dao Kéo
rating: +1+x

Màu Theme

Moss Green--gray-monochrome(185,224,173)
Lavender Rose--bright-accent(250,140,220)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Quartz--pale-gray-monochrome(220,226,243)
Loafer--light-gray-monochrome(242,243,220)
Magic Mint--dark-gray-monochrome(160,240,205)
Prim--white-monochrome(245,233,239)
Ripe Plum--black-monochrome(76,0,85)
Tea Green--medium-accent(186,237,185)
Mango Tango--dark-accent(228,123,0)
Christine--newpage-color(221,102,17)
Pastel Rainbow--pastel-rainbow
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}
mzl_logo.svg

Theme Vườn Thú Người

Cách dùng

black-highlighter-logo.svg

Lưu ý: Đây là theme dựa trên theme Đen Tô Đậm. Bạn cần phải nhập theme Đen Tô Đậm Black để sử dụng theme này. Tham khảo thêm ở đây.

Ở bất kì wiki nào:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:laughter-and-knives-theme]]

Ví dụ

HR có thể được tạo với 5 dấu gạch ngang "-----" và kéo dài qua toàn trang nếu như nó không chứa gì (ví dụ như hộp). Những dòng phân cách các phần của tài liệu này là horizontal rule.


Có thể tạo tiêu đề bằng cách sử dụng từ một đến sau dấu "+" ở đầu dòng

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.
Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ

Font chữ nội dung là Overlock.
Font chữ tiêu đề là Chicle.
Font chữ đơn cách là PT Mono.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License