Old Money Theme

đánh giá: +1+x

Theme Colors

Husk--gray-monochrome(185,150,80)
Sweet Corn--bright-accent(252,236,135)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Wild Sand--pale-gray-monochrome(244,244,244)
Alto--light-gray-monochrome(215, 215, 215)
Yellow Metal--dark-gray-monochrome(115,94,55)
Fuel Yellow--medium-accent(207,159,45)
Lisbon Brown--dark-accent(70,56,33)
{$subcolor6-name}{$subcolor6-variable}{$subcolor6-info}
{$subcolor7-name}{$subcolor7-variable}{$subcolor7-info}
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}
OldMoney_Logo.png

Old Money Logo

Usage

black-highlighter-logo.svg

Ghi chú: Theme này dựa trên theme đen tô đậm. Bạn sẽ cần phải thêm theme đen tô đậm vào bài của mình để sử dụng theme này. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm

Trên bất kỳ trang nào:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:old-money-theme]]

Examples

A horizontal rule can be created with 5 hyphens "-----" and extends across the whole page if it's not placed inside anything (eg a blockquote). The lines separating sections of this document are horizontal rules.


Titles can be created by putting between one and six plus "+" at the start of the line

This is a tab view.

This is a blockquote, created by putting "> " at the start of each line.
More text


That's a horizontal rule

Nested blockquotes

This is a table
You should know how to make these
already

The body font is Turnip.
The Header and Title font is Ivymode.
The monospace font used is Pennsylvania.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License