Paperstack
đánh giá: +2+x
test.png

(MÔ TẢ ẢNH Ở ĐÂY)

MÃ VẬT THỂ:

9999

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:

THEME-IEL

ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/theme:paperstack


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:paperstack]]

Mã Nguồn:

/*
  Paperstack Theme
  [2020 Wikidot Theme]
  By EstrellaYoshte
  Based on:
   Inkblot Theme by Croquembouche
   Word Processor Theme by stormbreath
   Modern Theme by Azamo
   Simple Yonder Theme by EstrellaYoshte
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:wght@700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oxygen&display=swap');
@import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&display=swap);
 
:root {
  --top-layer-height: 17.625em;
  --top-layer-shadow: 6px;
}
 
#main-content { font-size: 0.88rem; }
body { font-family: 'Oxygen', sans-serif; }
 
body {
  color: #000000;
  background-image: linear-gradient(
    to bottom,
    #EFEFEF, #EFEFEF var(--top-layer-height),
    #D3D3D3 var(--top-layer-height), #ffffff calc(var(--top-layer-height) + var(--top-layer-shadow)),
    #ffffff calc(var(--top-layer-height) + var(--top-layer-shadow)), #ffffff 100%);
  background-repeat: no-repeat;
}
 
#main-content {
  top: -1.6rem;
  padding: 0;
}
 
.page-source, .code pre, .code p, .code, tt {
  font-family: "Fira Code", monospace;
}
 
/* ---- HEADER ---- */
 
div#container-wrap {
   background-image: none;
}
#header {
  background-image: none;
  height: 8.75rem;
}
 
#header h1, #header h2 { margin-left: 0; float: none; text-align: center; }
/* Move the subtitle down a smidge */
#header h2 { margin-top: 0.45rem; }
/* Hide the existing text */
#header h1 span, #header h2 span { font-size: 0; display: none;}
/* Style the new text */
#header h1 a::before, #header h2::before {
 color: #333333;
 font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
 text-shadow: none;
}
/* Set the new text's content from variable */
#header h1 a::before {
 content: var(--header-title, "TỔ CHỨC SCP");
 font-weight: 300;
 font-size: 1.3em;
}
#header h2::before {
 content: var(--header-subtitle, "QUẢN THÚC - LƯU TRỮ - BẢO VỆ");
 font-weight: 600;
 font-size: 1.22em;
}
 
#login-status,
#login-status a {
  color: #333333;
}
 
#page-title {
  display: none;
}
 
#footer, #footer a {
  background: transparent;
  color: #333333;
}
 
#search-top-box-input,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit],
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  border: none;
  background: #333333;
  box-shadow: none;
  border-radius: 0px;
  color: #efefef;
}
#search-top-box input.empty {
  color: #999999;
}
 
div#search-top-box {
  top: 2.3rem;
  right: 8px;
}
 
/* ---- TOP BAR ---- */
 
#top-bar {
  display: flex;
  justify-content: center;
  right: 0;
  top: 7.9rem;
}
@media (max-width: 768px) {
  .mobile-top-bar {
     display: flex;
     justify-content: center;
     max-width: 100%;
     width: 100%;
     left: 0;
  }
}
#top-bar, #top-bar a {
  color: #333333;
}
 
/* ---- SIDE BAR ---- */
 
:is(#side-bar, #interwiki) .side-block {
  border: transparent;
  border-radius: 0;
  box-shadow: 0px 0px 7px #999999;
  background-color: #ffffff;
}
#interwiki body { background-image: none; }
 
#side-bar .side-block.media > * {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  border-radius: 0;
  box-shadow: 0px 1px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
  border: 1px white;
}
 
@media (max-width: 767px) {
  #main-content {
    padding: 0;
    margin: 0 5%;
    border-left: none;
  }
  #side-bar {
    background-color: #fff;
  }
  #side-bar:target {
    border: none;
    box-shadow: 3px 0 1px -2px rgba(0,0,0,0.04), 1px 0 5px 0 rgba(0,0,0,0.2);
  }
  #side-bar:target .close-menu {
    width: calc(100% - 19em);
  }
  #page-content > hr, #page-content > .list-pages-box > .list-pages-item > hr {
    margin: 3em -5.5%;
  }
  #side-bar {
    top: 0;
  }
  #side-bar .heading {
    padding-left: 1em;
    margin-left: -1em;
  }
  #search-top-box {
    top: 107px;
  }
}
 
/* ---- TABS ---- */
 
/* ---- YUI TAB BASE ---- */
.yui-navset .yui-nav a,.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{background-color:inherit;background-image:inherit}.yui-navset .yui-nav a:hover,.yui-navset .yui-nav a:focus{background:inherit;text-decoration:inherit}.yui-navset .yui-nav .selected a,.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,.yui-navset .yui-nav .selected a:hover{color:inherit;background:inherit}.yui-navset .yui-nav,.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav{border-color:inherit}.yui-navset li{line-height:inherit}
 
/* ---- YUI TAB CUSTOMIZATION ----*/
 
 .yui-navset .yui-nav,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav{
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   width: calc(100% - .125rem);
   margin: 0 auto;
   border-color: #333333;
   box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a, /* ---- Link Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
   color: #333333;
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: #efefef;
   border: unset;
   box-shadow: none;
   box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
   color: #ffffff;
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: #333333;
}
 .yui-navset .yui-nav li, /* ---- Listitem Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav li{
   position: relative;
   display: flex;
   flex-grow: 2;
   max-width: 100%;
   margin: 0;
   padding: 0;
   color: #ffffff;
   background-color: #ffffff;
   border-color: transparent;
   box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-nav li a,
 .yui-navset-top .yui-nav li a,
 .yui-navset-bottom .yui-nav li a{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   width: 100%;
}
 .yui-navset .yui-nav li em{
   border: unset;
}
 .yui-navset .yui-nav a em,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a em{
   padding: .35em .75em;
 
   text-overflow: ellipsis;
   overflow: hidden;
   white-space: nowrap;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected, /* ---- Selection Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav .selected{
   flex-grow: 2;
   margin: 0;
   padding: 0;
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: #333333;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a em{
   border: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a{
   width: 100%;
   color: #ffffff;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:active{
   color: #ffffff;
   background-color: #333333;
}
 .yui-navset .yui-content {
  background-color: #ffffff;
  box-shadow: 0px 0px 4px #999999;
}
 .yui-navset .yui-content,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-content{
   padding: .5em;
   border: none;
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: #333333;
}
 
 .info-container .collapsible-block-content{
   padding: 0 .5em 30px;
}
 .info-container .collapsible-block-content .wiki-content-table{
   width: 100%;
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
 
#page-content .creditRate{
  margin: unset;
  margin-bottom: 4px;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: #ffffff;
  border: solid 1px #ffffff;
  box-shadow: 0px 0px 7px #999999;
  border-radius: 0;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info {
  border: none;
  color: #333333;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover {
  background: #333333;
  color: #ffffff;
}
 
.rate-box-with-credit-button .cancel {
  border: solid 1px #ffffff;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
 
.page-rate-widget-box {
  box-shadow: 0px 0px 7px #999999;
  margin: unset;
  margin-bottom: 4px;
  border-radius: 0;
}
 
div.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: #ffffff;
  color: #333333;
  border: solid 1px #ffffff;
  border-radius: 0;
}
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: #ffffff;
  border-top: solid 1px #ffffff;
  border-bottom: solid 1px #ffffff;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background: transparent;
  color: #333333;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: #333333;
  color: #ffffff;
}
 
.page-rate-widget-box .cancel {
  background: transparent;
  background-color: #ffffff;
  border: solid 1px #ffffff;
  border-radius: 0;
}
 
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: #333333;
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: #333333;
  color: #ffffff;
  border-radius: 0;
}
 
/* ---- PAGE ELEMENTS ---- */
 
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
  color: #333333;
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: bold;
}
 
blockquote,
div.blockquote,
#toc,
.code {
  background-color: #F8F8F8;
  border: solid 1px #F8F8F8;
  box-shadow: 0px 0px 4px #999999;
}
 
.scp-image-block {
  border: solid 8px #ffffff;
  box-shadow: 0px 0px 5px #999999;
  box-sizing: border-box;
}
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #ffffff;
  border-top: solid 4px #ffffff;
  color: black;
}
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
  border: solid 1px #999999;
  background-color: #efefef;
  /* set border for table title */
}
#page-content .wiki-content-table tr td {
  border: solid 1px #999999;
  /* set border for table content */
}
 
div.modalbox {
  border-radius: 0;
  border: none;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0,0,0,0.3);
}
 
/*-- tags --*/
 
#main-content .page-tags span { max-width: 100%; }
 
#main-content .page-tags a {
  height: 0.9rem;
  line-height: 0.9rem;
  font-size: 0.76rem;
  background-color: #FDFDFD;
  border-radius: 0.6rem 0.12rem;
  margin: .25rem .2rem; .5rem .2rem;
  padding: 0.2rem 0.42rem 0.25rem 0.46rem;
  box-shadow: 0.6px 0.6px 1.9px 0.8px rgba(0,0,0,0.27);
}
 
#main-content .page-tags a:before {
  content: "•";
  font-size: 1.1rem;
  float: left;
  position: relative;
  top: -0.19rem;
  left: -0.24rem;
  color: #ffffff;
  background-color: #B8B8B8;
  color: transparent;
  text-shadow: 1px 1px 0.7px rgba(255,255,255, 0.82);
  -webkit-background-clip: text;
    -moz-background-clip: text;
      background-clip: text;
}
 
/* ---- CUSTOM SYNTAX ---- */
 
.logo {
 position: absolute;
 width: 180px;
 top: -154px;
 left: -17em;
 z-index: -1;
}
@media (max-width: 767px) {
 .logo {
  width: 36%;
  top: -9.7em;
  left: 32%;
 }
}
 
.header-container-ex {
  padding-top: 0.5em;
  clear: both;
}
.header-container-ex .scp-image-block {
  margin: 0 0 0.5rem 1.875rem;
  width: min(42.5%, 300px)!important;
}
.header-container-ex .header-info {
  display: flow-root;
  margin-bottom: 1.75em;
}
.header-container-ex .header-info .header-info-flex {
  display: flex;
}
.text-item {
 flex-grow: 1;
 max-width: 25%;
 text-align: center;
}
@media (max-width: 960px) and (min-width: 767px), (max-width: 580px) {
  .header-container-ex {
    display: flex;
    flex-direction: column;
  }
  .header-container-ex .header-info {
    order: -1;
  }
  .header-container-ex .scp-image-block {
    width: calc(275px + 5vw)!important;
    margin: -1.25em auto 0.5em;
  }
}
 
/*deprecated, kept for legacy purpose */
.header-container {
 display: flex;
 justify-content: flex-end;
 align-items: center;
 flex-wrap: wrap;
 position: relative;
 justify-content: space-around;
 align-content: space-between;
 width: 100%;
 left: 0;
 align-items: flex-start;
 row-gap: 2px;
}
.grid-item {
 flex-grow: 1;
 min-width: 25%;
 text-align: center;
 margin: 8px 6px;
}
@media (max-width: 1200px) {
 .grid-item {
  min-width: 50%;
 }
}
.textbox {
 position: absolute;
 width: 42%;
 top: 7.5rem;
}
@media (max-width: 960px) and (min-width: 767px), (max-width: 666px) {
 .textbox {
  position: relative;
  width: 100%;
  top: 0;
 }
}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License