Theme Penumbra

Đáng giá:

đánh giá: +2+x

Đáng giá với Module Ghi Danh:

đánh giá: +2+x

Đây là theme đồ họa tạo bởi EstrellaYoshteEstrellaYoshte dựa trên Theme Paperstack.

Để sử dụng theme này, hãy nhập đoạn sau vào bài của bạn:

[[include :scp-vn:theme:penumbra]]

Bạn cũng có thể chỉnh tiêu đề, phụ đề, logo tiêu đề, và màu nền bằng cách dùng module CSS sau [[include]]:

:root {
--header-title: "TIÊU ĐỀ LỚN";
--header-subtitle: "phụ đề nhỏ";
--lgurl: url("nhập url vào đây");
--accentColor: MÀU Ở ĐÂY;
}

Mặc định, màu nền là #1EB5E8.


tb.png

Ảnh.

Thanh chia có thể được tạo sử dụng 4 dấu gạch ngang "——" và chia cả trang nếu như không bị đặt trong đâu đó (vd hộp văn bản). Đường phân chia tài liệu này chính là thanh chia.

Tiêu đề có thể được tạo bằng cách thêm một đến sáu dấu cộng "+" trước dòng văn tự.
Đây là phần tab.

Đây là hộp văn bản, được tạo nên bằng cách thêm dấu "> " trước mỗi dòng.

Thêm văn bản


Thanh chia nè

Hộp văn bản trong hộp văn bản

Đây là cái bảng
Bạn phải biết cách tạo bảng
rồi nhỉ

[[div class="darkbox"]]


Div sidebox có thể đượt tạo theo sau:

[[div class="limit"]] <— Đặt giới hạn chặn
[[div class="anchor"]] <— Đặt ví trị hiện
[[div class="sidebox"]]
Vài văn bản trong hộp nè.
[[/div]]
[[/div]]

Văn bản đoạn sau hộp.

[[/div]] <— Đặt giới hạn kết chặn


Nếu không có div limit, anchor sẽ bị đính khắp nội dung trang khi đi khỏi vị trí đính.

Lưu ý rằng div sidebox chỉ phù hợp cho màn hình từ 1290px trở xuống. (Cảm ơn WoedenazWoedenaz vì chỗ code!)


Font tiêu đề là Josefin Sans.

Font thân là Roboto.

Font monospace là Fira Code.


Mã Nguồn:

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
/*
  Penumbra Theme
  [2020 Wikidot Theme]
  Bi EstrellaYoshte
  Da trên:
    Paperstack Theme bi EstrellaYoshte
    Ad Astra Theme bi NatVoltaic and stormbreath
    Inkblot Theme bi Croquembouche
    Anderson Robotics Theme bi Croquembouche
    BHL Style Collapsible bi Monkatraz
*/
 
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:wght@700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap');
@import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code&display=swap);
 
#page-content { font-size: .9rem; }
 
body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  color: #EDEDED;
  background-color: #2F333C;
  background-image: linear-gradient(
    to bottom,
    #21252E, #21252E 90px,
    #21252E 90px, #2F333C 200px,
    #2F333C 200px, #2F333C 100%);
  background-repeat: no-repeat;
}
 
#main-content {
  top: -1.2rem;
}
 
/* ---- SCROLLBAR ---- */
 
::-webkit-scrollbar {
 width: 9px;
 background: transparent;
}
 
::-webkit-scrollbar-track {
 background: #21252E;
}
 
::-webkit-scrollbar-thumb {
 background: #ededed;
 border: none;
}
 
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
 background: var(--accentColor);
}
 
/* ---- HEADER ---- */
 
div#container-wrap {
   background-image: none;
}
div#header {
  background-image: none;
}
 
div#extra-div-1 {
  height: 164px;
  width: 100%;
  top: 0;
  position: absolute;
  background: var(--lgurl);
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 50% 50%;
  z-index: -1;
}
 
#header h1, #header h2 { margin-left: 0; float: none; text-align: center; }
/* Move the subtitle down a smidge */
#header h2 { margin-top: 0.45rem; }
/* Hide the existing text */
#header h1 span, #header h2 span { font-size: 0; display: none; }
/* Style the new text */
#header h1 a::before, #header h2::before {
 color: var(--accentColor);
 font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
 text-shadow: none;
}
/* Set the new text's content from variable */
#header h1 a::before {
 content: var(--header-title, "TỔ CHỨC SCP");
 font-weight: 300;
 font-size: 1.3em;
}
#header h2::before {
 content: var(--header-subtitle, "QUẢN THÚC - LƯU TRỮ - BẢO VỆ");
 font-weight: 600;
 font-size: 1.22em;
}
 
#login-status {
  color: #ededed;
}
#login-status a {
  color: var(--accentColor);
}
#login-status ul a {
  color: #ededed;
  background: #21252E;
}
#login-status ul a:hover {
  color: var(--accentColor);
}
 
#account-topbutton{
  border: solid 1px var(--accentColor);
}
 
#footer, #footer a {
  background: transparent;
  color: #ededed;
}
#license-area {
   color: #ededed;
}
 
#search-top-box {
  top: 2.2rem!important;
  right: 8px;
}
#search-top-box-form > input[type=submit] {
  border: solid 1px #ededed;
  background: #21252E!important;
  box-shadow: none;
  border-radius: 0;
  color: #ededed;
  transition: color 0.15s linear;
}
#search-top-box-form input[type=submit]:hover {
  border: solid 1px var(--accentColor);
  box-shadow: none;
  color: var(--accentColor);
}
#search-top-box-form > input[type=text] { display: none; }
 
/* ---- TOP BAR ---- */
 
#top-bar {
   top: 8.4rem;
   display: flex;
   justify-content: center;
   right: 0;
}
@media (max-width: 768px) {
  .mobile-top-bar {
     display: flex;
     justify-content: center;
     max-width: 100%;
     width: 100%;
     left: 0;
  }
}
#top-bar, #top-bar a {
   color: #ededed;
   transition: color 0s;
}
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--accentColor);
  overflow: hidden;
}
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top-color: #2F333C;
}
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background: #21252E;
  color: #ededed;
}
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: #21252E; /* top bar hover background color */
  color: var(--accentColor);
  transition: color 0.1s linear;
}
 
/* ---- SIDE BAR ---- */
 
div#side-bar{
  background: #21252E;
  clear: both;
  padding: .8em;
  border-radius: 0;
  box-shadow: none;
  overflow-x: hidden;
}
 
#side-bar .heading{
  color: #ededed;
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-size: 0.94rem;
  border-bottom: solid 1px #ededed;
}
#side-bar .side-block {
  border: transparent;
  border-radius: 0;
  box-shadow: none;
  background-color: #21252E;
}
#side-bar .side-block.media {
  background-color:#21252E;
}
#side-bar .side-block.media > * {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}
#side-bar .side-block.resources {
  background-color:#21252E;
}
.side-block .menu-item > .image {
  display: none;
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  border-radius: 0;
  box-shadow: none;
  color: var(--accentColor);
  background-color: #21252E;
  border: solid 1px #21252E;
}
 
@media (max-width: 767px) {
  #main-content {
    padding: 0;
    margin: 0 5%;
    border-left: none;
  }
  #page-title {
    margin-top: 0.7em;
  }
  #side-bar {
    background-color: #21252E;
    left: -18.6em;
  }
  #side-bar:target {
    border: none;
    box-shadow: none;
  }
  #side-bar .close-menu {
    transition: width 0.5s ease-in-out 0.1s,
          opacity 1s ease-in-out 0s;
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    right: 0;
    background: rgba(0,0,0,0.3);
    background-position: 18.6em 50%;
    z-index: -1;
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:target .close-menu {
    width: calc(100% - 18.6em);
    right: 0;
    left: auto;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }
  #side-bar:target .close-menu:hover {
    background: unset;
  }
  #page-content > hr, #page-content > .list-pages-box > .list-pages-item > hr {
    margin: 3em -5.5%;
  }
  #side-bar {
    top: 0;
  }
  #side-bar .heading {
    padding-left: 1em;
    margin-left: -1em;
  }
  #search-top-box {
    top: 107px;
  }
}
 
/* ---- TABS ---- */
 
/* ---- YUI TAB BASE ---- */
.yui-navset .yui-nav a,.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{background-color:inherit;background-image:inherit}.yui-navset .yui-nav a:hover,.yui-navset .yui-nav a:focus{background:inherit;text-decoration:inherit}.yui-navset .yui-nav .selected a,.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,.yui-navset .yui-nav .selected a:hover{color:inherit;background:inherit}.yui-navset .yui-nav,.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav{border-color:inherit}.yui-navset li{line-height:inherit}
 
/* ---- YUI TAB CUSTOMIZATION ----*/
 
 .yui-navset .yui-nav,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav{
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   width: calc(100% - .125rem);
   margin: 0 auto;
   border-color: var(--accentColor);
   box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a, /* ---- Link Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
   color: #ededed;
   font-weight: bold;
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: #21252E;
   border: unset;
   box-shadow: none;
   box-shadow: none;
   transition: background-color 0.15s linear;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
   color: #ededed;
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: var(--accentColor);
}
 .yui-navset .yui-nav li, /* ---- Listitem Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav li{
   position: relative;
   display: flex;
   flex-grow: 2;
   max-width: 100%;
   margin: 0;
   padding: 0;
   color: #ededed;
   background-color: #21252E;
   border-color: transparent;
   box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-nav li a,
 .yui-navset-top .yui-nav li a,
 .yui-navset-bottom .yui-nav li a{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   width: 100%;
}
 .yui-navset .yui-nav li em{
   border: unset;
}
 .yui-navset .yui-nav a em,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a em{
   padding: .35em .75em;
 
   text-overflow: ellipsis;
   overflow: hidden;
   white-space: nowrap;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected, /* ---- Selection Modifier ---- */
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav .selected{
   flex-grow: 2;
   margin: 0;
   padding: 0;
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: var(--accentColor);
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a em{
   border: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a{
   width: 100%;
   color: #21252E;
   font-weight: bold;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:active{
   color: #21252E;
   background-color: var(--accentColor);
}
 .yui-navset .yui-content {
  background-color: #21252E;
  box-shadow: none;
}
 .yui-navset .yui-content,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-content{
   padding: .5em;
   border: none;
}
 
/*---- TAB ANIMATION by Croquembouche ---- */
 
.yui-navset .yui-content > div {
  display: block;
  top: 0;
  overflow: hidden;
  transform-origin: 0 0;
}
 
#page-content .yui-navset .yui-content > div[style*="none"] {
  display: block !important;
  flex: 0;
  max-height: 0;
  padding: 0 0.5em;
  border-width: 0;
  /* The following transition affects the one that DISAPPEARS */
  transition: padding 0s linear 0.5s,
     border-width 0s linear 0.5s,
     flex 0.5s cubic-bezier(.18,.51,.54,.9) 0s;
  animation: tab-disappear 0.5s ease-in-out 0s 1 both;
}
#page-content .yui-navset .yui-content > div[style*="block"] {
  display: block !important;
  flex: 1;
  max-height: 9999rem;
  /* The following transition affects the one that APPEARS */
  transition: padding 0s linear 0.5s,
     border-width 0s linear 0.5s,
     flex 0.5s cubic-bezier(.18,.51,.54,.9) 0.5s;
  animation: tab-appear 0.5s ease-in-out 0.5s 1 both;
}
 
@keyframes tab-disappear {
  0% { max-height: 9999rem; }
  1% { max-height: 100vh; }
  100% { max-height: 0; }
}
@keyframes tab-appear {
  0% { max-height: 0; }
  99% { max-height: 100vh; }
  100% { max-height: 9999rem; }
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: #21252E;
   --linkColour: #ededed;
}
 
 .info-container .collapsible-block-content{
   padding: 0 .5em 30px;
}
 .info-container .collapsible-block-content .wiki-content-table{
   width: 100%;
}
 
/* Ayer's info-bar patch by Monkatraz */
#page-content .info-container .collapsible-block-folded, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link {
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  margin: 0 auto;
  padding: 0;
  box-shadow: none;
}
#page-content .info-container .collapsible-block-link::before, #page-content .info-container .collapsible-block-unfolded-link::before {
  content: " ";
  display: none;
}
#page-content .info-container .collapsible-block-content::after {
  display: none;
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
 
#page-content .creditRate{
   margin: unset;
   margin-top: 4px;
   margin-bottom: 4px;
   margin-right: 3px;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: #21252E;
  border: solid 2px #21252E;
  border-radius: 0;
  box-shadow: 3px 0px 0px 0px var(--accentColor);
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: transparent;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
.rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  border-radius: 0;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info {
   color: #ededed;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover {
   color: var(--accentColor);
}
 
#page-content .creditButtonStandalone p a {
  background-color: #21252E;
  border: solid 2px #21252E;
  border-radius: 0;
  box-shadow: 3px 0px 0px 0px var(--accentColor);
  color: #ededed;
}
#page-content .creditButtonStandalone p a:hover {
  color: var(--accentColor);
}
 
#page-content .modalbox {
   background: #2F333C !important;
   color: #ededed;
   box-shadow: none;
}
.close-credits,
.credit-back {
  filter: grayscale(100%) invert(100%) contrast(275%);
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
 
.page-rate-widget-box {
   margin: unset;
   border-radius: 0;
   border: solid 2px #21252E;
   box-shadow: 3px 0px 0px 0px var(--accentColor);
   background-color: #21252E;
   margin-top: 4px;
   margin-bottom:4px;
   margin-right: 3px;
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: #21252E !important;
  border: none;
  color: #ededed !important;
  text-transform: capitalize;
}
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: #21252E;
  border-top: none;
  border-bottom: none;
}
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background: transparent;
  color: #ededed;
}
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: #21252E;
  color: var(--accentColor);
}
.page-rate-widget-box .cancel {
  background: transparent;
  background-color: #21252E;
  border: none;
}
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: #ededed;
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: #21252E;
  color: var(--accentColor);
}
 
/* ---- PAGE ELEMENTS ---- */
 
.page-source, tt{
  font-family: "Fira Code", monospace;
  font-size: 0.87rem;
}
 .code pre, .code p, .code {
  font-family: "Fira Code", monospace;
  font-size: 0.87rem;
  color: #21252E;
}
 
h1 {
  color: var(--accentColor);
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: bold;
}
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
  color: #EDEDED;
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: bold;
}
 
#page-title {
  color: #ededed;
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-size: 1.65rem;
  text-align: center;
  border-color: #ededed;
}
 
/* Clicky links */
a,
a.newpage,
a:visited,
#side-bar a:visited {
  color: var(--accentColor);
  transition: color 0.15s linear;
}
a:hover, a.newpage:hover, a:visited:hover, #side-bar a:visited:hover {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  background-color: var(--accentColor);
}
a.newpage { filter: hue-rotate(180deg); }
 
/* patch for sidebar media, collapsibles, ACS, info button and ayers module so link doesn't override */
#page-content .collapsible-block-folded a:hover, #page-content .collapsible-block-unfolded-link a:hover, #page-content .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover, #side-bar .side-block.media a:hover, .danger-diamond a:hover {
  background: transparent;
}
.info-container .collapsible-block-folded .collapsible-block-link, .info-container .collapsible-block-link {
  background: var(--linkColour) !important;
}
 
hr{
  background-color: var(--accentColor);
}
 
blockquote,
div.blockquote,
#toc {
  background-color: #21252E;
  border: solid 2px #2F333C;
  box-shadow: -3px 0px 0px -0.1px var(--accentColor);
}
 
.code {
  background-color: #F8F8F8;
  border: solid 3px #2F333C;
  box-shadow: none;
}
.scp-image-block {
  border: solid 8px #21252E;
  border-bottom: solid 0px #21252E;
  box-shadow: 0px 0.26rem 0px 0px var(--accentColor);
  box-sizing: border-box;
}
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: #21252E;
  border: solid 4px #21252E;
  color: #ededed;
  font-size: 0.84rem;
}
.scp-image-block.block-left { margin-left: 0; }
.scp-image-block.block-right { margin-right: 0; }
@media (max-width: 540px) {
 .scp-image-block.block-left, .scp-image-block.block-right {
  float: none; clear: both; margin-left: auto; margin-right: auto;
 }
}
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
  border: solid 1px var(--accentColor);
  color: var(--accentColor);
  background-color: #21252E;
  /* set border for table title */
}
#page-content .wiki-content-table tr td {
  border: solid 1px var(--accentColor);
  /* set border for table content */
}
 
/* fancy collapsible */
#page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link {
  background: #21252E;
  transition: background 0.25s linear;
  padding-top: 0.5rem;
  padding-bottom: 0.5rem;
  padding-left: 1rem;
  padding-right: 1rem;
  width: min-content;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  margin: auto;
  box-sizing: border-box;
}
#page-content .collapsible-block-folded .collapsible-block-link::before {
  content: "▷ ";
}
#page-content .collapsible-block-unfolded .collapsible-block-link::before {
  content: "▽ ";
}
#page-content .collapsible-block-link {
  text-decoration: none;
  color: #ededed;
  font-weight: bold;
}
#page-content .collapsible-block-folded:hover, #page-content .collapsible-block-unfolded-link:hover {
  background: var(--accentColor);
}
#page-content .collapsible-block-unfolded-link {
  box-shadow: 0px -0.26rem 0px 0px var(--accentColor);
}
#page-content .collapsible-block-folded, #page-content .collapsible-block-unfolded-link {
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}
 
/* Selection */
::selection {
  background: var(--accentColor);
  color: #ffffff;
}
 
/* Footnotes */
.hovertip {
  font-size: .9rem;
  background-color: #21252E !important;
  border: solid 1px var(--accentColor) !important;
}
.footnotes-footer {
  background-color: #21252E;
  padding-left: 1.4rem;
  padding-right: 1.4rem;
  padding-bottom: 1.5rem;
  box-shadow: -0.24rem 0px 0px 0px var(--accentColor);
}
.footnotes-footer .title {
  color: #ededed;
}
.footnote .f-footer, .equation .e-footer, .reference .r-footer {
  display: none;
}
 
/* Tags */
#main-content .page-tags a {
  margin-top: .18rem;
}
.page-tags span {
  border-top: 1px solid #ededed;
}
 
/* Pop-Up Windows */
.owindow {
  background-color: #21252E;
  border-color: var(--accentColor);
}
 
.owindow .modal-header {
  background-color: #21252E;
}
 
.owindow .modal-body img {
  background-color: transparent !important;
}
 
.owindow .title {
  background-color: #21252E;
  color: #var(--accentColor);
  border-bottom: 1px solid #2F333C;
}
 
.owindow .button-bar a {
  background-color: #21252E;
  border-color: var(--accentColor);
  color: #ededed;
}
.owindow .button-bar a:hover {
  background-color: var(--accentColor);
}
 
/* Edit Buttons */
.buttons .btn {
  background-color: #21252E;
  border-color: var(--accentColor);
  color: var(--accentColor);
  padding: 3px 5px;
}
.buttons .btn:hover {
  background-color: var(--accentColor);
  color: #21252E;
}
 
/* Edit Lock Info*/
#lock-info {
  background-color: #21252E;
  border-color: #ededed;
}
 
/* Close Button for Page Source, Rating, Etc */
a.action-area-close:hover {
  background-color: #21252E;
}
 
/* Page-History Current */
.pager .current {
  background-color: var(--accentColor);
  border-color: #ededed;
}
 
/* History Compare */
.inline-diff ins, .inline-diff del {
  color: #21252E;
}
 
/* ---- INTERWIKI ---- */
 
.scpnet-interwiki-frame{
  filter: invert(100%) grayscale(100%) contrast(75%);
}
 
/* ---- CUSTOM SYNTAX ---- */
 
.darkbox {
  background-color: #21252E;
  border-left: solid 0.26rem var(--accentColor);
  border-right: solid 0.26rem var(--accentColor);
  padding: .4rem;
  margin-top: 12px;
  margin-bottom:12px;
}
 
.lightbox {
  background-color: #ededed;
  color: #21252E;
  border-left: solid 0.26rem var(--accentColor);
  border-right: solid 0.26rem var(--accentColor);
  padding: .4rem;
  margin-top: 12px;
  margin-bottom:12px;
}
.lightbox h2, .lightbox h3, .lightbox h4, .lightbox h5, .lightbox h6 {
  color: #21252E;
}
 
.limit {
  margin-bottom: -1rem;
  z-index: 5;
 
}
.anchor {
  position: sticky;
  height:0;
  top: 0;
  z-index: 5;
}
.sidebox {
  background-color: #21252E;
  border-top: solid 2px var(--accentColor);
  padding: .14rem;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 8px;
  width: calc((100vw - 870px)/2);
  max-height: calc(100vh - 18rem);
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 103.5%;
  z-index: 5;
  overflow: auto;
  box-sizing: border-box;
}
/* Sidebox mobile optimization, courtesy of Woed */
@media (max-width: 1290px) {
  .sidebox {
    width: auto;
    max-width: 65vw!important;
    border: none;
    padding-left: 0.4rem; padding-right: 0.4rem;
    top: 0.75rem;
    right: calc(((100vw - 45.8rem)/2) * -1);
    left: initial;
    -webkit-clip-path: inset(-0.125rem -0.25rem 0 calc(100% - 0.85rem));
    clip-path: inset(-0.125rem -0.25rem 0 calc(100% - 0.85rem));
    -webkit-transition: color 0.2s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.2s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s;
    -o-transition: color 0.2s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.2s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.2s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s;
    overflow: visible;
  }
 
  .sidebox::before, .sidebox::after {
    content: " ";
    position: absolute;
    right: 0;
  }
 
  .sidebox::before {
    top: calc(50% - 0.75rem);
    width: 0;
    height: 0;
    border-top: 0.75rem solid transparent;
    border-bottom: 0.75rem solid transparent;
    border-right: 0.75rem solid var(--accentColor);
    transition: border 0.1s ease-in-out 0.1s;
    z-index: 10;
  }
 
  .sidebox::after {
    top: 0;
    max-width: 0.75rem;
    width: 100%;
    height: 100%;
    box-shadow: 0.15rem 0 0 0 var(--accentColor);
    max-height: calc(100vh - 18rem);
    background-color: #21252E;
    z-index: -1;
    transition: box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, max-width 0.5s ease-in-out 0.1s;
  }
 
  .sidebox > * {
    opacity: 0;
    -webkit-transition: opacity 0.2s ease-in-out 0.2s;
    -o-transition: opacity 0.2s ease-in-out 0.2s;
    transition: opacity 0.2s ease-in-out 0.2s;
  }
 
  .sidebox:hover {
    overflow: visible;
    -webkit-clip-path: inset(-0.125rem -0.25rem 0 0);
    clip-path: inset(-0.125rem -0.25rem 0 0);
    -webkit-transition: color 0.5s ease-in-out 0.2s, right 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.5s ease-in-out 0.2s, right 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s;
    -o-transition: color 0.5s ease-in-out 0.2s, right 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.5s ease-in-out 0.2s, right 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s;
    transition: color 0.5s ease-in-out 0.2s, right 0.5s ease-in-out 0.1s, clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-clip-path 0.5s ease-in-out 0.1s, -webkit-box-shadow 0.5s ease-in-out 0.1s;
  }
 
  .sidebox:hover::before {
    border-top: 0 solid transparent;
    border-bottom: 0 solid transparent;
  }
  .sidebox:hover::after {
    box-shadow: 0 -0.125rem 0 0 var(--accentColor);
    right: 0;
    max-width: 100%;
  }
  .sidebox:hover > * {
    opacity: 1;
  }
}
 
@media (max-width:768px) {
  .sidebox, .sidebox:hover {
    right: calc(((100vw - (100% - 3rem))/2) * -1 + 1.9rem);
  }
}
 
:root {
 --accentColor: #1EB5E8;
 --lgurl: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Apenumbra/logo.png");
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License