Theme Sigma-10
@import url("https://cdn.scpwiki.com/theme/en/sigma/css/sigma.min.css");
#header {
    background-image: url("https://cdn.jsdelivr.net/gh/SCP-VN-Tech/Site-Assets@main/header-logo.svg");
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License