Theme Vũ Trụ
đánh giá: +6+x

ĐÂY LÀ TRANG theme DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của theme, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/theme:space


Để thêm theme Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:theme:space]]

This is an aesthetic theme made by EstrellaYoshteEstrellaYoshte.

Generic Space Theme is a component:sigma-plus theme.


spacelogo.png

Image.

An ornamental horizontal rule can be created with 5 hyphens "- - - - -" as above.

Titles can be created by putting between one and six plus "+" at the start of the line.

This is a tab view.

This is a blockquote, created by putting "> " at the start of each line.
More text


That's a horizontal rule

Nested blockquotes

This is a table
You should know how to make these
already

Header font is Merriweather Sans.

Body font is Work Sans.

Monospace font is Space Mono.


Mã nguồn


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License