Theme BHL Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường
đánh giá: +2+x

Các Màu Theme

Bahama Blue--gray-monochrome(36, 59, 120)
Ripe Lemon--bright-accent(239, 221, 27)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Wild Blue Yonder--light-gray-monochrome(150, 62, 184)
Bunting--dark-gray-monochrome(26, 20, 71)
Cod Gray--black-monochrome(15, 11, 12)
Cinnabar--medium-accent(227, 69, 38)
Old Brick--dark-accent(148, 26, 29)
{$subcolor6-name}{$subcolor6-variable}{$subcolor6-info}
{$subcolor7-name}{$subcolor7-variable}{$subcolor7-info}
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}
black-highlighter-logo.svg
UIU_Logo.png

Logo UIU bởi ZhangeZhange với chút chỉnh sửa từ WoedenazWoedenaz. Xuất bản dưới giấy phép CC BY-SA 3.0.

Sử Dụng

Lưu Ý: Đây là theme dựa trên nền Black Highlighter. Bạn phải thêm theme Black Highlighter chung vào để sử dụng được theme này. Để tìm hiểu thêm hãy truy cập vào đây.1

Trên bất cứ wiki nào:2

[[include :scp-wiki:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-wiki:theme:uiu-bhl-theme]]

Đối với bản Việt hóa:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:uiu-bhl-theme]]

Các Ví Dụ

Thanh chia có thể được tạo sử dụng 4 dấu gạch ngang "——" và chia cả trang nếu như không bị đặt trong đâu đó (vd hộp văn bản). Đường phân chia tài liệu này chính là thanh chia.3


Tiêu đề có thể được tạo bằng cách thêm một đến sáu dấu cộng "+" trước dòng văn tự.

Đây là phần tab.

Đây là hộp văn bản, được tạo nên bằng cách thêm dấu "> " trước mỗi dòng.
Thêm văn bản


Thanh chia nè

Hộp văn bản trong hộp văn bản

Đây là cái bảng
Bạn phải biết cách tạo bảng
rồi nhỉ

Font thân và tiêu đề trên là Source Sans Pro.
Font tiêu đề là Merriweather.
Font monospace là Roboto Mono.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License