Theme Wilderness
đánh giá: +1+x

Cách sử dụng

Ghi chú: Đây là một theme được tạo dựa trên theme Black Highlighter. Bạn cần import cả theme Black Highlighter để sử dụng theme này. Hãy đọc trang này để tìm hiểu thêm.

Để import theme này, hãy thêm các dòng sau vào trang của bạn:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:wilderness]]

Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản Tự hào Chuyển giới của theme này bằng cách thay dòng thứ hai thành [[include :scp-vn:theme:wilderness transpride=a]].

Màu Theme:

Celery--wilson-header(163, 193, 98)
Primrose--wilson-subtitle(200, 226, 147)
Wilson--wilson-body(209, 237, 154)
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Lisbon--gray-monochrome(80, 68, 37)
Reef--pale-gray-monochrome(220, 242, 176)
Moss--bright-accent(126, 145, 84)
Grove--medium-accent(90,125,90)
Undergrowth--dark-accent(20, 100, 20)
West Coast--wilson-text(102, 87, 49)
{$subcolor7-name}{$subcolor7-variable}{$subcolor7-info}
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}

tiêu đề tiêu đề tiêu đề
nội dung nội dung nội dung

Link chưa xem (Link đã xem)


Tiêu đề chính

Tiêu đề phụ

Phần khung xung quanh mọi yếu tố:

[[div class="wilson-border"]]

Cho tiêu đề chính:

[[div class="wilson-header"]]
Chữ ở đây.
[[/div]]

Cho tiêu đề phụ:

[[div class="wilson-subtitle"]]
Chữ ở đây.
[[/div]]

Cho phần thân bài (phần này):

[[div class="wilson-body"]]
Chữ ở đây.
[[/div]]

Kết thúc khung cho mỗi yếu tố bằng cách thêm dòng này vào cuối đoạn code cho từng yếu tố:

[[/div]]


@import url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awilderness/national-park-full.css");
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dosis:wght@200&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comfortaa:wght@600&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@800&display=swap');
 
/*
  Wilson's Wildlife Theme
  [2019 Wikidot Theme]
  Theme produced stormbreath, based on a prior theme by stormbreath and DarkStuff.
  The WWS logo was created by Jade Skylar, both standard and trans pride version.
  The National Park Font is licensed under the SIL Open Font License and can be found here:
https://nationalparktypeface.com/
  Altered and moved to the SCP-VN Wiki by wolf20482 and Irina Bougainvillea.
 
*/
 
:root {
/* Intro */
  --theme-base: "nuscp"
  --theme-id: "wilderness-theme"
  --theme-name: "Wilderness Theme"; 
 
/* Fonts */
  --national-park-thin: 'national_parkthin', 'Dosis', sans-serif;
  --national-park: 'national_parkregular', 'Comfortaa', sans-serif;
  --national-park-heavy: 'national_parkheavy', 'Nunito', sans-serif;
  --header-font: var(--national-park);
  --title-font: var(--national-park-heavy);
 
/* Header */
  --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awilderness/WWS_Logo_2.2_abrv.png");
  --header-title: "Giải Pháp ĐVHD Của Wilson";
  --header-subtitle: "Nơi mọi sinh vật được chào đón!";
  --header-gradient-color-bottom: var(--wilson-header);
  --header-gradient-color-middle: var(--wilson-subtitle);
  --header-gradient-color-top: var(--wilson-body);
  --diagonal-stripes: unset;
 
/* Màu */
  --pale-gray-monochrome: 220, 242, 176; /* Wilson's Quote Color (Light Green)*/
  --gray-monochrome: 80, 68, 37; /* dark brown */
  --dark-gray-monochrome: 66, 56, 31; /* darker brown */
  --bright-accent: 126, 145, 84; /* bright green */
  --medium-accent: 90, 125, 90; /* medium green */
  --dark-accent: 20, 100, 20; /* dark green */
  --pale-accent: 0, 170, 5; /* pale green */
  --newpage-color: 102, 221, 102; /* pale green */
 
  --wilson-header: 163, 193, 98; /* Wilson's Format Header */
  --wilson-subtitle: 200, 226, 147; /* Wilson's Format Subtitle */
  --wilson-body: 209, 237, 154; /* Wilson's Format Body */
  --wilson-text: 102, 87, 49; /* Wilson's Format Text */
 
  --swatch-topmenu-bg-color: var(--gray-monochrome);
  --rating-module-button-color: var(--wilson-text);
  --rating-module-text-color: var(--wilson-text);
 
  --ui-button-hover-outline: var(--gray-monochrome);
  --ui-button-hover-bg: var(--gray-monochrome);
  --pale-accent: var(--dark-accent); /* Visited Link Color*/
  --barColour: var(--wilson-header); /* Ayer's Info Module */
}
 
#main-content {
  --pagetags-title-bg: var(--gray-monochrome);
  --ui-icon-hover-bg: var(--gray-monochrome);
}
 
#side-bar,
#interwiki {
  --sidebar-links-text: var(--wilson-text);
  --sideblock-heading-text-color: var(--wilson-text);
  --sideblock-heading-bg-color: var(--wilson-subtitle);
  --sideblock-heading-border-color: var(--gray-monochrome);
  --sidebar-resources-bg-color: var(--wilson-header),0.25;
}
 
/* HEADER */
#header h1 a {
  font-family: var(--national-park-thin);
}
 
#header h2 span:before {
  font-family: var(--national-park);
}
 
@media only screen and (max-width: 768px) {
  #header {
    background-size: 0.625rem 2.500rem;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left 0.75rem top 1.1875rem;
    background-clip: border-box;
    background-size: auto 5.375rem;
  }
} /* Fixes mobile sizing issue */
 
#page-title,
.meta-title {
  color: rgb(var(--wilson-text));
  font-family: var(--national-park-thin);
  font-size: 2.25em;
}
 
#page-title::after,
.meta-title::after {
  background-color: rgb(var(--wilson-text));
}
 
@media only screen and (min-width: 56.25rem) {
  #page-title, .meta-title {
    font-size: 3em;
  }
}
 
/* Top Bar */
#header div#top-bar {
   font-family: var(--national-park);
}
 
/* Side Bar */
#side-bar .heading,
#interwiki .heading {
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  padding-right: 0.313em;
}
 
#side-bar .heading p,
#interwiki .heading p {
  font-family: var(--national-park-heavy);
}
 
#side-bar div.menu-item .text,
#side-bar div.menu-item a:any-link,
#interwiki div.menu-item .text,
#interwiki div.menu-item a:any-link {
   font-family: var(--national-park);
}
 
/* Page Rating Module */
.page-rate-widget-box .rate-points .number {
  font-size: calc(var(--base-font-size));
}
 
.page-rate-widget-box,
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  --rating-module-bottom-border-color: var(--gray-monochrome);
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  font-family: 'Comfortaa', sans-serif;
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button > .creditButton > p > a::before {
  background-color: rgb(var(--wilson-text));
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button > .creditButton:hover {
  background: rgba(var(--bright-accent), 0.8);
}
 
#page-content .modalbox {
   background: rgb(var(--pale-gray-monochrome)) !important;
   color: rgb(var(--wilson-text));
   border-radius: 0;
   box-shadow: 0 2px 6px rgba(var(--bright-accent), 0.5);
}
 
/* Elements */
blockquote,
.blockquote {
  border-color: transparent;
  color: rgb(var(--wilson-text));
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
  box-shadow: none;
}
 
hr {
  --swatch-tertiary-color: var(--wilson-text);
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption {
 border-color: rgb(var(--wilson-text));
 color: rgb(var(--wilson-text)); /*Recolors Image captions */
}
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
  background-color: rgb(var(--wilson-header));
  color: white; border-color: rgb(var(--wilson-text));
}
 
/* Wilson's Divs */
/* Wilson's Divs placed outside supports @supports(--css:variables) to ensure most crucial part of theme remains visually intact if fallback occurs. */
div.wilson-border {
  border: 0.063em solid rgb(102, 87, 49); 
  box-shadow: 0em 0.063em 0.125em rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
 
div.wilson-header {
  color: white;
  background: rgb(163, 193, 98);
  padding: 1em;
  font-size: 150%;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
 
div.wilson-subtitle {
  color: rgb(102, 87, 49);
  background: rgba(200, 226, 147);
  padding: 0.313em;
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  --wght: 800
}
 
div.wilson-body {
  color: rgba(102, 87, 49);
  background: rgb(209, 237, 154);
  padding: 1em;
}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License