Theme Giáng Sinh
đánh giá: 0+x

Đây là theme ban đầu được tạo bởi Dc_YerkoDc_Yerko cho Chi Nhánh Tây Ban Nha và được cập nhật bởi stormbreathstormbreath. Code bông tuyết được cập nhật bởi EstrellaYoshteEstrellaYoshte.

Để sử dụng trong bài viết, hãy dùng code dưới đây:

[[include theme:xmas
|xmas-header= --]
|xmas-snow= --]]]

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng thanh header, hãy dùng code dưới đây:

[[include theme:xmas
|xmas-header= --]]]

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng bông tuyết, hãy dùng code dưới đây:

[[include theme:xmas
|xmas-snow= --]]]

Tương tự như vậy, để dùng với Theme Đen Tô Đậm:

[[include theme:black-highlighter-theme]]
[[include theme:xmas
|xmas-header-bhl= --]
|xmas-snow-bhl= --]]]

[[include theme:black-highlighter-theme]]
[[include theme:xmas
|xmas-header-bhl= --]]]

[[include theme:black-highlighter-theme]]
[[include theme:xmas
|xmas-snow-bhl= --]]]


/*
  Theme Giáng Sinh
  [2020 Wikidot Theme]
    Ban đầu được to bi Dc_Yerko cho chi nhánh Tây Ban Nha
    Được port sang -EN bi stormbreath
*/
 
div#container-wrap {
  background-image: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Axmas/GIF-111.gif');
}
#header {
  background-image: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Axmas/logo-xmas.png');
}
 
#top-bar div.open-menu a {
  color: #990011;
  border-color: #33552D;
}
 
#header-extra-div-1, #header-extra-div-2, #header-extra-div-3 {
  -webkit-mask-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,1) 50%, rgba(0,0,0,0));
  mask-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,1) 50%, rgba(0,0,0,0));
}
 
/* ---- SNOWFALL, adapted from https://github.com/elena-in-code/Css-Snow-Fall-Animation ---- */
 
#header-extra-div-1 {
  height: 270px;
  width: 99.4vw;
  position: absolute;
  left: calc((-100vw + 100%)/2);
  background: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Axmas/sn2.png');
  background-repeat: repeat;
  background-size: 230px;
  z-index: 2;
  pointer-events: none;
  animation: snowOne 83s infinite linear;
  filter: blur(1.3px);
}
#header-extra-div-2 {
  height: 270px;
  width: 99.4vw;
  position: absolute;
  left: calc((-100vw + 100%)/2);
  background: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Axmas/sn.png');
  background-repeat: repeat;
  background-size: 370px;
  z-index: 2;
  pointer-events: none;
  animation: snowTwo 39s infinite linear;
  filter: blur(0.4px);
}
#header-extra-div-3 {
  height: 270px;
  width: 99.4vw;
  position: absolute;
  left: calc((-100vw + 100%)/2);
  background: url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Axmas/sn.png');
  background-repeat: repeat;
  background-size: 720px;
  z-index: 2;
  pointer-events: none;
  animation: snowThree 21s infinite linear;
  filter: blur(2.4px);
}
 
@keyframes snowOne{
  0%
  {
   background-position: 0px 0px;
      opacity: 0;
  }
  10%
  {
      opacity: 0.6;
  }
  90%
  {
      opacity: 0.5;
   }
  100%
  {
   background-position: 100px 750px;
   opacity:0;
  }
}
@keyframes snowTwo{
  0%
  {
   background-position: 0px -100px;
   opacity: 0;
  }
  8%
  {
      opacity: 0.74;
  }
  90%
  {
      opacity: 0.65;
   }
  100%
  {
   background-position: -50px 700px;
   opacity: 0;
  }
}
@keyframes snowThree{
  0%
  {
   background-position: 0px 100px;
   opacity: 0;
  }
  13%
  {
      opacity: 0.9;
  }
  91%
  {
      opacity: 0.8;
  }
  100%
  {
   background-position: 240px 750px;
   opacity: 0;
  }
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License