Chiến tranh là Trò trẻ dại

Nhưng trong trò chơi này, chẳng ai là người chiến thắng.

đánh giá: +8+x

Chương 4: Những người lính từ Thành phố bị ẩn giấu

Chương 5: Người lính già từ New York
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License