chó sói
đánh giá: +12+x
Mã vật thể: WOLF
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

THỜI GIAN CON SÓI ĐÃ SỐNG VÀ LÀM THỊT CHI NHÁNH NÀY1

Tên: chó sói được tiêm thuốc đột biến gen

Vai trò: Làm dịch thuật cho wiki, đi ăn thịt bậy


<head>
  <style>
    :root {
      --smaller: .75;
    }
 
    * {
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
 
    html,
    body {
      height: 100%;
      margin: 0;
      background: transparent;
    }
 
    body {
      align-items: center;
      display: flex;
      font-family: -apple-system,
        BlinkMacSystemFont,
        "Segoe UI",
        Roboto,
        Oxygen-Sans,
        Ubuntu,
        Cantarell,
        "Helvetica Neue",
        sans-serif;
    }
 
    .container {
      color: white;
      margin: 0 auto;
      text-align: center;
    }
 
    li {
      display: inline-block;
      font-size: 1.5em;
      list-style-type: none;
      padding: 1em;
      text-transform: uppercase;
    }
 
    li span {
      display: block;
      font-size: 7.5rem;
      font-weight: 700;
    }
 
    @media all and (max-width: 768px) {
      li {
        font-size: calc(1.125rem * var(--smaller));
      }
 
      li span {
        font-size: calc(3.375rem * var(--smaller));
      }
    }
  </style>
</head>
 
<body>
  <div class="container">
    <div id="countdown">
      <ul>
        <li><span id="days"></span>NGÀY</li>
        <li><span id="hours"></span>GIỜ</li>
        <li><span id="minutes"></span>PHÚT</li>
        <li><span id="seconds"></span>GIÂY</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <script>
    window.onload = function () {
      countUpFromTime("2021-03-02T03:00:00Z");
    };
    function countUpFromTime(countFrom) {
      countFrom = new Date(countFrom).getTime();
      const delta = new Date("2022-07-05T04:00:00Z") - new Date("2022-01-04T08:50:00Z");
 
      var now = new Date(),
        countFrom = new Date(countFrom),
        timeDifference = (now - countFrom) - delta;
 
      var secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24,
        secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
 
      days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
      hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
      mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
      secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
 
      document.getElementById("days").innerHTML = days.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("hours").innerHTML = hours.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("minutes").innerHTML = mins.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("seconds").innerHTML = secs.toString().padStart(2, "0");
 
      clearTimeout(countUpFromTime.interval);
      countUpFromTime.interval = setTimeout(function () { countUpFromTime(countFrom); }, 1000);
    }
  </script>
</body>
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License