chó sói
đánh giá: +8+x
Mã vật thể: WOLF
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

THỜI GIAN CON SÓI ĐÃ SỐNG VÀ LÀM THỊT CHI NHÁNH NÀY1

Tên: chó sói được tiêm thuốc đột biến gen

Vai trò: Làm dịch thuật cho wiki, đi ăn thịt bậy


<head>
  <style>
    #mapimg,
    #evescale,
    #obspoints {
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 1212px;
      height: 530px;
      user-select: none
    }
 
    html,
    body {
      overflow: auto;
    }
  </style>
</head>
 
<body style="margin: 0; padding: 0">
  <img id="mapimg" width="1212" height="530"
    src="https://images.weserv.nl/?url=https://scp-vn.wdfiles.com/local--files/wolf-profile/vnmap.png" />
  <img id="evescale" width="1212" height="530"
    src="https://images.weserv.nl/?url=https://scp-vn.wdfiles.com/local--files/wolf-profile/evescale.png" />
  <canvas id="obspoints" width="1212" height="530"></canvas>
  <canvas id="overlay" width="1212" height="530"></canvas>
  <script>
    let colors = [
      { r: 0, g: 45, b: 255, int: 0.0 },
      { r: 0, g: 148, b: 255, int: 10.0 },
      { r: 0, g: 158, b: 86, int: 20.0 },
      { r: 25, g: 226, b: 97, int: 30.0 },
      { r: 188, g: 255, b: 0, int: 40.0 },
      { r: 255, g: 251, b: 0, int: 50.0 },
      { r: 255, g: 216, b: 0, int: 60.0 },
      { r: 255, g: 107, b: 0, int: 70.0 },
      { r: 255, g: 62, b: 0, int: 80.0 },
      { r: 249, g: 0, b: 0, int: 90.0 },
      { r: 167, g: 0, b: 0, int: 100.0 },
      { r: 178, g: 0, b: 255, int: 110.0 }
    ];
    let obsPoints = [
      [
        487,
        102
      ],
      [
        472,
        94
      ],
      [
        447,
        82
      ],
      [
        471,
        59
      ],
      [
        448,
        59
      ],
      [
        506,
        114
      ],
      [
        494,
        111
      ],
      [
        496,
        77
      ],
      [
        500,
        57
      ],
      [
        491,
        45
      ],
      [
        484,
        81
      ],
      [
        459,
        65
      ],
      [
        459,
        100
      ],
      [
        485,
        58
      ],
      [
        428,
        70
      ],
      [
        519,
        112
      ],
      [
        526,
        106
      ],
      [
        509,
        91
      ],
      [
        527,
        83
      ],
      [
        514,
        128
      ],
      [
        500,
        127
      ],
      [
        530,
        97
      ],
      [
        549,
        77
      ],
      [
        556,
        109
      ],
      [
        516,
        80
      ],
      [
        552,
        120
      ],
      [
        532,
        129
      ],
      [
        534,
        62
      ],
      [
        555,
        90
      ],
      [
        513,
        69
      ],
      [
        504,
        45
      ],
      [
        526,
        42
      ],
      [
        547,
        49
      ],
      [
        567,
        81
      ],
      [
        575,
        95
      ],
      [
        544,
        105
      ],
      [
        518,
        133
      ],
      [
        524,
        149
      ],
      [
        487,
        162
      ],
      [
        506,
        165
      ],
      [
        533,
        189
      ],
      [
        541,
        213
      ],
      [
        558,
        224
      ],
      [
        565,
        239
      ],
      [
        596,
        256
      ],
      [
        586,
        275
      ],
      [
        615,
        284
      ],
      [
        592,
        316
      ],
      [
        608,
        303
      ],
      [
        626,
        293
      ],
      [
        622,
        307
      ],
      [
        600,
        342
      ],
      [
        613,
        329
      ],
      [
        600,
        328
      ],
      [
        622,
        344
      ],
      [
        639,
        326
      ],
      [
        635,
        340
      ],
      [
        642,
        364
      ],
      [
        630,
        364
      ],
      [
        621,
        369
      ],
      [
        606,
        363
      ],
      [
        627,
        382
      ],
      [
        585,
        393
      ],
      [
        631,
        408
      ],
      [
        613,
        402
      ],
      [
        597,
        412
      ],
      [
        597,
        429
      ],
      [
        580,
        415
      ],
      [
        571,
        407
      ],
      [
        572,
        398
      ],
      [
        556,
        412
      ],
      [
        569,
        433
      ],
      [
        538,
        415
      ],
      [
        548,
        438
      ],
      [
        538,
        457
      ],
      [
        515,
        449
      ],
      [
        505,
        473
      ],
      [
        529,
        478
      ],
      [
        506,
        495
      ]
    ];
    const c = document.getElementById("obspoints");
    const ctx = c.getContext("2d");
    function plotObsData() {
      let date = new Date();
      let cohon = false;
      let extra = false;
      let maxValue = 0;
      ctx.clearRect(0, 0, c.width, c.height);
      ctx.font = "bold 20px Arial";
      ctx.fillStyle = "black";
      ctx.fillText(`EVE thời gian thực`, 17, 38);
      ctx.fillText(`${date.getDate().toString().padStart(2, "0")}/${(date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, "0")}/${date.getFullYear().toString().padStart(2, "0")} ${date.getHours().toString().padStart(2, "0")}:${date.getMinutes().toString().padStart(2, "0")}:${date.getSeconds().toString().padStart(2, "0")}`, 17, 68);
      for (const point of obsPoints) {
        ctx.beginPath();
        let rnd = 0;
        if (date.getHours() >= 0 && date.getHours() < 4) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (48.4 - 23.7) + 23.7).toFixed(1))
        } else if (date.getHours() >= 4 && date.getHours() < 5) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (47.1 - 17.0) + 17.0).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 5 && date.getHours() < 6) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (38.5 - 12.4) + 12.4).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 6 && date.getHours() < 7) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (36.3 - 17.6) + 17.6).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 7 && date.getHours() < 8) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (17.6 - 12.3) + 12.3).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 8 && date.getHours() < 17) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (10.2 - 1.2) + 1.2).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 17 && date.getHours() < 18) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (19.0 - 7.3) + 7.3).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 18 && date.getHours() < 19) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (27.1 - 18.0) + 18.0).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 19 && date.getHours() < 20) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (46.7 - 25.3) + 25.3).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 20 && date.getHours() < 22) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (60.2 - 33.1) + 33.1).toFixed(1));
        } else if (date.getHours() >= 22) {
          rnd = parseFloat((Math.random() * (61 - 44.8) + 44.8).toFixed(1));
        }
        if (cohon) rnd += (Math.random() * (8.8 - 1.1) + 1.1).toFixed(1);
        if (extra) rnd += (Math.random() * (19.1 - 4.2) + 1.1).toFixed(1);
        let i = 0;
        if (rnd >= 0.0 && rnd < 10.0) {
          i = 0;
        } else if (rnd >= 10.0 && rnd < 20.0) {
          i = 1;
        } else if (rnd >= 20.0 && rnd < 30.0) {
          i = 2;
        } else if (rnd >= 30.0 && rnd < 40.0) {
          i = 3;
        } else if (rnd >= 40.0 && rnd < 50.0) {
          i = 4;
        } else if (rnd >= 50.0 && rnd < 60.0) {
          i = 5;
        } else if (rnd >= 60.0 && rnd < 70.0) {
          i = 6;
        } else if (rnd >= 70.0 && rnd < 80.0) {
          i = 7;
        } else if (rnd >= 80.0 && rnd < 90.0) {
          i = 8;
        } else if (rnd >= 90.0 && rnd < 100.0) {
          i = 9;
        } else if (rnd >= 100.0 && rnd < 110.0) {
          i = 10;
        } else if (rnd >= 110.0) {
          i = 11;
        }
        if (maxValue < rnd) maxValue = rnd;
        let r = colors[i].r.toString(16).padStart(2, "0");
        let g = colors[i].g.toString(16).padStart(2, "0");
        let b = colors[i].b.toString(16).padStart(2, "0");
        let x = point[0];
        let y = point[1];
        let hex = "#" + r + g + b;
        ctx.fillStyle = hex;
        ctx.rect(x, y, 5, 5);
        ctx.fill();
      }
      ctx.fillStyle = "black";
      ctx.fillText(`Giá trcc đại: ${maxValue.toFixed(1)}`, 17, 98);
    }
    setInterval(() => plotObsData(), 1000);
  </script>
</body>
<head>
  <style>
    :root {
      --smaller: .75;
    }
 
    * {
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
 
    html,
    body {
      height: 100%;
      margin: 0;
      background: transparent;
    }
 
    body {
      align-items: center;
      display: flex;
      font-family: -apple-system,
        BlinkMacSystemFont,
        "Segoe UI",
        Roboto,
        Oxygen-Sans,
        Ubuntu,
        Cantarell,
        "Helvetica Neue",
        sans-serif;
    }
 
    .container {
      color: white;
      margin: 0 auto;
      text-align: center;
    }
 
    li {
      display: inline-block;
      font-size: 1.5em;
      list-style-type: none;
      padding: 1em;
      text-transform: uppercase;
    }
 
    li span {
      display: block;
      font-size: 7.5rem;
      font-weight: 700;
    }
 
    @media all and (max-width: 768px) {
      li {
        font-size: calc(1.125rem * var(--smaller));
      }
 
      li span {
        font-size: calc(3.375rem * var(--smaller));
      }
    }
  </style>
</head>
 
<body>
  <div class="container">
    <div id="countdown">
      <ul>
        <li><span id="days"></span>NGÀY</li>
        <li><span id="hours"></span>GIỜ</li>
        <li><span id="minutes"></span>PHÚT</li>
        <li><span id="seconds"></span>GIÂY</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <script>
    window.onload = function () {
      countUpFromTime("2021-03-02T03:00:00Z");
    };
    function countUpFromTime(countFrom) {
      countFrom = new Date(countFrom).getTime();
      const delta = new Date("2022-07-05T04:00:00Z") - new Date("2022-01-04T08:50:00Z");
 
      var now = new Date(),
        countFrom = new Date(countFrom),
        timeDifference = (now - countFrom) - delta;
 
      var secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24,
        secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
 
      days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
      hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
      mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
      secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
 
      document.getElementById("days").innerHTML = days.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("hours").innerHTML = hours.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("minutes").innerHTML = mins.toString().padStart(2, "0");
      document.getElementById("seconds").innerHTML = secs.toString().padStart(2, "0");
 
      clearTimeout(countUpFromTime.interval);
      countUpFromTime.interval = setTimeout(function () { countUpFromTime(countFrom); }, 1000);
    }
  </script>
</body>
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License