bàn làm việc của con sói


Đây là trang workbench liệt kê các trang để cập nhật tag theo dữ liệu tag cập nhật lại của EN.

(Nhân viên được khuyến khích sử dụng công cụ để tự động cập nhật tag trên các trang mình truy cập vào, thông tin có trong mục chat dành cho nhân viên tại server Discord)

Các Trang Cần Xóa Tag

Các tag cần xóa khỏi trang nếu có là các tag sau:

đất-sét
tinh-thể
thủy-tinh
kim-loại
đá
gỗ
vật-lý
ý-thức
ăn-thịt
ăn-tạp


Các Trang Cần Tag Lại

Xóa các tag sau khỏi trang nếu có, và tag lại theo hướng dẫn:

vật-chứa, đồng-hồ, nội-thất (sửa lại tag thành tạo-tác)
bản-đồ (sửa lại tag thành tài-liệu hoặc chữ-viết tùy theo EN sửa thế nào, nếu chưa sửa thì cứ tạm thời bỏ đi)
công-cụ, chìa-khóa (sửa lại tag thành dụng-cụ)
bản-ghi (sửa lại tag thành truyền-thông)
tượng (sửa lại tag thành điêu-khắc và động-vật/dạng-người dựa trên việc EN sửa thế nào, nếu không thì cứ sửa thành điêu-khắc)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License